Enplegu planak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Laneratzeko zerbitzuen eta Udalaren enplegu planen hautaketa kudeatzea. Gizarte bazterketa motaren bat duten pertsonentzako enplegu plan batean Lanbideren bidez izena ematen duten pertsonen kudeaketa.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Inguruabar sozialak Akademikoak eta profesionalak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.a) interesdunak baimena eman zuen DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duena
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Lanbideko eskatzaileak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.