Ondare erantzukizuna

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Eskaerari erantzutea eta tramitatzea. Interesatuarekin harremanetan jartzea eskaerari dagokionez.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Bereziki babestutako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 9.2.g) artikulua funtsezko interes publikoa: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa, eta gainerako araudi aplikagarria.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, elkarteen ordezkariak eta merkataritzakoak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Zerbitzua emateko beharrezkoa den bitartean.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.