Ingurumena

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Uraren kudeaketari, kutsadura akustikoari, ingurumen kutsadurari eta abarri buruzko informazioa biltzen du, hartatik etorritako zerga edo zehapenen kudeaketa barne. Hiri hondakinak biltzea eta kudeatzea, animalien gorpuak eta tresnak biltzea barne
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Inguruabar sozialak Akademikoak eta profesionalak Enpleguaren xehetasunak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa. 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Administrazio publikoak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.