Plangintza eta herri lanak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Hirigintza plangintza, kudeaketa eta exekuzioa. Ondare historikoa babestea eta kudeatzea. Eraikuntza kontserbatzea eta birgaitzea. Herri lanak kudeatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Ahalmen publikoa erabiltzea: 6.1.e) artikulua 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Eraikuntza Lanetan Gutxieneko Segurtasun eta Osasun Xedapenak ezartzen dituena. 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri inguruetarako, espazio publikoetarako, eraikuntzetarako eta informazio zein komunikazio sistemetarako irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritar partikularrak edo haien ordezkaria
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.