Kaleko salmenta

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udalerriko kaleko azokako saltokien lizentzien eskaerak kudeatzea. Lizentzien eskualdatzeak kudeatzea, lanpostuaren xedea aldatzea, bajak eta zergen ordainketaren kontrola.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Datu profesionalak eta akademikoak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Interes publikoan eginiko misio bat betetzeko beharrezko tratamendua (DBEOren 6.1.e artikulua), Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearekin bat datorrena 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Eskatzaileak eta legezko ordezkariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 5 urte gomendatzen da. Artxibo orokorrera bidaltzen dira
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.