ELZ. Etxez etxeko laguntza zerbitzua

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Etxez etxeko laguntza zerbitzua behar duten pertsonei arreta ematea, historia soziala, esku hartze plana, jardueren jarraipena eta kontrola egitea. Egoera psikosozialari buruzko txostenak egitea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Txosten sozialaren datuak Datu kategoria bereziak: osasunari buruzko datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, ordezkariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 5 urte gomendatzen da.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.