Laguntzak, dirulaguntzak eta bekak (orokorrak)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Dirulaguntzak, bekak eta laguntza ekonomikoak eta bestelakoak kudeatzea eta ematea; osasunari buruzko datuak eta bereziki sentsibleak jaso ahal izango dira.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Inguruabar sozialak Akademikoak eta profesionalak Enpleguaren xehetasunak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko • DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua. • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, dirulaguntzei buruzkoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.