Udal Artxiboa

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Administrazio espedienteak artxibatzeko sistema kudeatzea, indarrean dagoen araudiaren arabera. Ikerketarako edo kontsultarako sarbideak kudeatzea. Helburu estatistikoak, ikerketa, etab.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Inguruabar sozialak Akademikoak eta profesionalak Enpleguaren xehetasunak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena • 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.