Udal organoen ohiko funtzionamendua kudeatzea

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udal organoen ohiko funtzionamendua kudeatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Enpleguaren xehetasunak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.