Polizia ekipoen hornidura

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Polizia taldearen jantzien eta armen inbentarioa izatea. Adierazitako hornigai horiek erabiltzean, esleitzean eta itzultzean egindako edozein erreklamazio edo arau hauste administratiboki izapidetzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak: hizkuntza Enpleguaren xehetasunak Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.b) Interesdunak parte hartzen duen kontratu bat gauzatzeko edo aplikatzeko beharrezko tratamendua DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, segurtasun indar eta kidegoen gainekoa.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Langileak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.